COOL&HEAT-SPECIALIST.NL

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.Begripsomschrijvingen
a. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Coolheat specialist een overeenkomst is aangegaan voor de levering van producten.
b. Overeenkomst: iedere overeenkomst, zowel schriftelijk als elektronisch, die tussen Coolheat specialist en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
c. Producten en diensten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomst(en).
d. Opdrachtbevestiging: een door Coolheat specialist verstrekte, schriftelijke verklaring dat een overeenkomst is afgesloten met de opdrachtgever

2.Aanbiedingen, overeenkomst
a. Het uitbrengen van een prijsopgave verplicht Coolheat specialist niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
b. Aanbiedingen van Coolheat specialist  zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking(en) worden aanvaard.
c. Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Coolheat specialist  kunnen zowel schriftelijk als elektronisch worden aangegaan.
d. Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de oorspronkelijke overeenkomst gelden slechts indien deze wijzingen en/of aanvullingen schriftelijk zijn vastgelegd in een separate overeenkomst.
e. Alle opgaven door Coolheat specialist van specificaties en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. Coolheat specialist kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen
f. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst kosteloos te annuleren indien dit 3 werkdagen voor plaatsingsdatum word aangegeven.

3.Prijzen, tarieven
a. Alle prijzen en tarieven van Coolheat specialist  zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere door een overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.
b. De door Coolheat specialist opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de in de overeenkomst vastgelegde specificaties.
c. Bij samengestelde aanbiedingen geldt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
d. Indien tussen Coolheat specialist en de opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, zullen de dan geldende prijzen, tarieven en/of nacalculatie gelden.
e. Een als schatting opgegeven prijs is niet bindend.

4.Prijs-, tariefswijzigingen
a. Coolheat specialist is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en/of volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande heffingen van een overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het genoemde vergelijkbaar zijn.
b.Coolheat specialist kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen uitsluitend geldend voor de betreffende overeenkomst.

5.Betaling
a. De opdrachtgever zal de hem krachtens de overeenkomst in rekening gebrachte bedragen, direct aan Coolheat specialist betalen, zonder zich op enige korting, verrekening en/of opschorting te kunnen beroepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De bedragen dienen contant aan de chauffeur vanCoolheat specialist te worden voldaan, dan wel per bank via factuur aan Coolheat specialist te worden voldaan.
b. Coolheat specialist is gerechtigd bij een overeengekomen prestatie in gedeelten, na (op)levering van ieder gedeelte, dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De kosten voor de gehele overeenkomst kunnen door Coolheat specialist ook in één keer in rekening worden gebracht.
c. Bij niet contante betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Coolheat specialist op de opdrachtgever direct opeisbaar.
d.Bij het niet of niet volledig betalen van een factuur volgt geen garantie op het product en of dienst wat verleend is door Coolheat specialist aan de klant , dit geld ook in het geval er geen administratiekosten worden voldaan bij het niet op tijd betalen en of in de aangegeven periode het factuurbedrag niet te voldoen , zegge zeven euro vijftig per herinnering.
e.Bij een niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen verhogingen van administratiekosten a € 7,50 ,- euro per verhoging ( maximaal 3), gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op ten minste vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van vijfendertig Euro , verder worden de wettelijke rentes voor Handel/niet Handeltransacties in rekening gebracht na een periode van 30 dagen na factuurdatum.
f.Bij het verzuimen van betaling bij service opdrachten en/of installatie volgt de risico van afsluiting en/ of het non actief stellen van het systeem , na volledige betaling inclusief eventuele extra kosten als bedoeld in lid 5(e) en kosten voor het her ingebruikstellen van het systeem , wordt het systeem weer in gebruik gesteld.

6.Levering
a.Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse waar Coolheat specialist haar bedrijf uitoefent.
b. Coolheat specialist is niet gehouden in gedeelten producten te leveren.
c. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering krachtens de overeenkomst. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim te zijn, indien hij niet meewerkt aan de totstandkoming van één of meer te leveren producten en/of de te leveren producten niet in ontvangst neemt c.q. accepteert.
d. Iedere levering door Coolheat specialist aan de opdrachtgever waarbij het auteursrecht wordt overgedragen, geschiedt onder voorbehoud van eigendom, totdat de opdrachtgever aan al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst gehouden is, met inbegrip van rente en kosten.
e. Indien vervoer of transmissie van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever draagt de risico van het transport. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en/of andere netwerken en daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

7.Leveringstermijn

a. Een door Coolheat specialist opgegeven leveringstermijn heeft slechts een indicatieve strekking. Coolheat specialist is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
b. De binding van Coolheat specialist aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever één of meer wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst aan te brengen.
c. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Coolheat specialist gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken, ook indien hiervoor door de opdrachtgever activiteiten buiten de normale kantooruren ontplooid dienen te worden.
d. Bij niet naleving van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is een overeengekomen termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Coolheat specialist nodig is. Coolheat specialist is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toegekomen rechten, bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim herstelt. Daarna zal Coolheat specialist de overeenkomst binnen redelijke termijn uitvoeren.
e. Annulering van onze diensten en of installatie dienen tenminste 3 werkdagen voor de datum van afspraak schriftelijk bekend gemaakt te worden , indien deze termijn niet word aangehouden behoud Coolheat specialist het recht om de klant 10 % van het totaalbedrag in rekening te brengen tenzij anders overeengekomen .
f. Bij annulering ter plaatse of niet thuis tijdens de afgesproken dag berekenen wij tenminste € 65,00 euro voorrijkosten inclusief btw tenzij anders overeengekomen .

8.Inspectie, klachten en garantie

a. De opdrachtgever is verplicht om met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Coolheat specialist de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Coolheat specialist er terstond, doch uiterlijk binnen tien dagen, schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
b. Coolheat specialist is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie in plaats van een eerdere prestatie te stellen.
c. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek en/of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
d. De prestatie van Coolheat specialist geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of beschikbaar heeft gesteld.
e. Coolheat specialist is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of teksten of materialen of informatiedragers die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
f. Coolheat specialist geeft standaard 2 t/m 5 jaar garantie op airco`s en systemen die geinstalleerd zijn door Coolheat specialist, enkel op printplaten gelden afwijkende periodes van 2 jaren en op afstandsbedieningen 12 maanden, Bij verkoop van een systeem en excl montage van een systeem geeft Coolheat specialist geen garantie mits anders is overeen gekomen en het systeem is gemonteerd door een STEK erkende monteur. Coolheat specialist geeft standaard 6 maanden volledige garantie op zijn installatie, service kosten en voorrijkosten mits het systeem is aangekocht bij Coolheat specialist.
G. Coolheat specialist geeft standaard 3 maanden garantie op werkzaamheden die worden verricht aan elders gekochte systemen en of systemen die verkocht zijn voor zelf installatie, hieronder word verstaan de ingebruikstelling,vacumeren en monteren van het systeem. Coolheat specialist geeft geen garantie op het onderhoud van uw systeem, Onderhoud werkt preventief en voorkomt vaak grote problemen maar bied geen garantie voor het uitblijven van andere defecten die plots kunnen ontstaan.
H. Indien een apparaat defect aankomt en er wordt met de klantenservice van Coolheat specialist overeengekomen dat het apparaat terug gezonden mag worden, kan dit enkel en alleen via correct vervoer in de originele doos geschieden.
I. Bij producten met een garantieperiode langer dan 1 jaar is het verplicht deze tenminste 1 maal per jaar van onderhoud te voorzien vanaf de aankoop datum, indien het systeem defect raakt in de garantieperiode na 1 jaar en deze is niet van onderhoud voorzien vervalt de garantie .
J. Op de accessoires van een airco systeem zoals condenspompen en afstandsbedieningen gelden een beperkte garantieduur van 3 maanden .
Het vlotter gedeelte van de condenspomp hoort regelmatig verschoont te worden , bij het nalaten van het reinigen van de vlotter kan de pomp stuk gaan . De afstandsbediening heeft een grote kans op stoot , val en waterschade hierdoor kan de afstandsbediening direct stuk gaan .
K. Facturen op rekening : Reclamaties worden enkel schriftelijk en binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur in ontvangst genomen en behandeld, reclamaties na deze periode zijn geen reden voor uitstel van de betalingstermijn .
L. Klachten die gemeld worden en op locatie ongegrond verklaard worden brengen kosten met zich mee, er word een standaard voorrijtarief in rekening gebracht en de tijd voor het onderzoek, deze kosten dient u als klant direct af te rekenen bij het bezoek, klachten en service binnen de gestelde garantietermijn die gegrond zijn worden uiteraard niet in rekening gebracht.

9.Inhoud en wijzigingen overeenkomst
a. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van een overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Coolheat specialist niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen specificaties of andere mededelingen.
10.Auteursrechten, intellectueel eigendom
a. De opdrachtgever garandeert Coolheat specialist dat met name door het openbaar of toegankelijk maken van databestanden en/of informatiedragers geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die Coolheat specialisten/of derden kunnen doen gelden krachtens de geldende auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van of het recht van intellectueel of industrieel eigendom en de regelgeving met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Coolheat specialist zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.
11.Overmacht
a. Indien Coolheat specialist door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
b. Indien de overmachttoestand drie maanden of langer duurt, hebben zowel de opdrachtgever als Coolheat specialist het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
c. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
d. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Coolheat specialist onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Coolheat specialist kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
12. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Coolheat specialist uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
b. Coolheat specialist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
c. Coolheat specialist is niet aansprakelijk voor schade tijdens of na installatie en levering die ontstaat door het niet goed functioneren van het geleverd product en of dienst , dit valt in zijn geheel als risico voor de afnemer .
d. Coolheat specialist is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade door het niet goed functioneren van het geleverd product en of dienst , dit valt in zijn geheel als risico voor de afnemer .
e. De opdrachtgever vrijwaart Coolheat specialist uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
f. Afnemer is gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten

13.Ontbinding van de overeenkomst, verzuim
a. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden van Coolheat specialist voortvloeien, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Coolheat specialist gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten overeenkomsten met de opdrachtgever direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
b. Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Coolheat specialist de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is Coolheat specialist gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.

14.Overdracht van rechten en verplichtingen
a. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coolheat specialist
b. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coolheat specialist

15.Toepassing recht, geschillen
a. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Coolheat specialist gesloten overeenkomsten met een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, ontstaan uit de Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te rotterdam , met dien verstande dat Coolheat specialist het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke colleges.
16.Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Coolheat specialist gesloten overeenkomsten.
b. De algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

Onze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd te K.V.K rotterdam  onder nummer 65796802.n.v Coolheat specialist